Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Célok és értékek

Nevelési célok, értékek az iskolában

 

Az oktatásnak közvetítenie kell a gyermek és a világ között, amelybe beleszületett. A Waldorf iskolának a valós élet gyakorlatában teljes erõvel és biztonsággal kell benne lennie. Semmi olyat nem kíván átadni a gyermekeknek, ami a világtól idegen. A valóságos élet gyakorlatát szem elõtt tartva óvjuk a gyermeket attól, amit a kor és a környezet túl korán erõltetne rá, s amivel koravénné tenné õt.

Nevelési céljainkat a szülõkkel közösen szeretnénk elérni, ezért nagyon fontos, hogy a szülõk és az iskola pedagógusai között szoros, kölcsönös bizalommal teli kapcsolat és együttmûködés alakuljon ki, mely egyik alapköve az iskola mûködésének – ezért folyamatos ápolást igényel, s így része a pedagógiai munkának.

A gyermek egészséges testi, lelki és szellemi fejlõdése érdekében elengedhetetlen, hogy a szülõi ház értékrendje a lehetõ legnagyobb mértékben közelítsen a Waldorf-pedagógiában megfogalmazott nevelési értékekhez, így az otthoni élet egyféle folytatása lehessen az iskolában történteknek, ezzel elõsegítve egy erõs bizalmi kapcsolat létrejöttét gyermek és pedagógus, pedagógus és szülõ, szülõ és gyermek között – középpontba helyezve természetesen a gyermeket. A Waldorf iskolát a kéz, a szív és a fej iskolájának is nevezik, mert a gyermekek testi, lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejleszti.

A „kéz”, illetve az akarat fejlesztése

A Waldorf iskola a kézügyesség fejlesztésén keresztül neveli és erõsíti a gyermek akaratát. Elsõ osztályban a gyapjú és a méhviasz-gyurma formázásával kezdenek, s évrõl évre különbözõ anyagokkal (selyem, termények, pamut, vászon, agyag, fa, fém) küzdenek meg a gyerekek, jelképezve az életben elõttük álló, megtanulandó és elvégzendõ feladatokat is. A kézimunkázás bonyolult kézmozgásainak gyakorlása próbára teszi a gyermek kitartását, és edzi akaratát. A finom kézmozgások pedig áttevõdnek az agy megfelelõ területeire, ezáltal fejlesztik a gondolkodási képességeket is.

A „szív”, illetve az érzelmek – a lelki élet

Nagy felelõssége van a pedagógusoknak abban is, hogy valódi szépséget tárjon a gyermek elé, s valóban szépséggel vegye körül a gyereket. Éppen ezért fontos, hogy a gyermek saját munkáit is szépen, gondosan készítse el, mert késõbb ezek a törekvések alakulnak át a világ fejlõdése iránti szívbõl jövõ érdeklõdéssé. S mivel ebben a korban a legintenzívebb a gyermekek érzelmi nyitottsága, ezért a mûvészeteken keresztül visszük közel hozzájuk a tárgyi tudást. Így a tanítást át- meg átszövik a mûvészeti tevékenységek (zene, festés-rajzolás, versmondás, verselés, drámajátékok, mozgás, formázás), mely az akarati kultúra fejlesztését is elõsegíti.

A „fej”, illetve a gondolkodás fejlesztése

A fej iskolázása a hagyományos értelemben vett tananyag elsajátítását jelenti, de ezen túlmenõen a pontos megfigyelés, a kezdeményezõkészség, az emlékezõtehetség, az önbizalom, a gondolkodás, az önálló következtetés és az ítélõképesség fejlesztését is. Ezek kialakulásának alapvetõ feltétele az írás és olvasás biztos és tökéletes elsajátítása, ezért erre módszertanilag is nagy hangsúlyt fektetnek a Waldorf iskolában.
 

Mûvészetek

A Waldorf-iskolában a tanulás egészét mélyen áthatják a mûvészetek: rajzolás, festés, euritmia, plasztika, zene, éneklés segítségével tesszük mindazt élõvé és képszerûvé, amit tanulnak. Ezáltal az érzelmeken keresztül közelítünk az értelmi, gondolati világukhoz, felkeltve érdeklõdésüket az adott tantárgy iránt.

Ha a gyermek énekel, furulyázik, rajzol, fest, versel, drámajátékban vesz részt, önkéntelenül feloldódik abban, és minden porcikájával átéli az alkotómunka gyönyörûségét. Így szokik hozzá ahhoz, hogy egy számára fontos problémát minden testi-lelki-szellemi adottsága bevetésével igyekezzék megoldani csupán azért, mert a probléma érdekes. Ezáltal pedig belsõ erejére támaszkodva halad elõre, s nem egy tõle idegen külsõ kényszer hajtja.

 A fej, a szív és a kéz egyaránt tanul, érez és alkot. Csak az ilyen, a gyermek egész lényét átható tevékenységek által tudnak a tanulók képességei a lehetõ legszabadabban kibontakozni.


Eseménynaptár