Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2. osztály

Életkori sajátosságok

A 8 éves gyermek nagyrészt egy önmaga által alkotott világban él, belsõ világa birodalmából képes egyéni gondolatképeket alkotni. A külvilág eseményei a gyermek képzelõerején, mint egy szûrõn mennek keresztül, hogy ott a gyermek homogén világképének megfelelõen újrarendezõdjenek. A gyermekek ebben az életkorban már nagyobb éberséget tanúsítanak a körülöttük történõ dolgok iránt.
A második osztályra jellemzõ egyfajta polarizálódás, amely például a gyermekek egymás közti viszonyaiban is észrevehetõ. Az a teljességtudat, amely idáig volt jellemzõ, most ellentétekre esik szét, ami egyrészrõl egy mélyebb odafordulást jelent a „tökéletes jó” felé, másrészt pedig a rosszaság éber kísértése jelenik meg.
Pedagógiai szempontból továbbra is az a fõ feladat, hogy a gyermek otthon érezze magát egy olyan tanulási közegben, ahol a képekben való gondolkodás az elsõdleges. A tanulók tovább ismerkednek az írás-olvasás és a számolás alapjaival, miközben a finom- és nagymotoros mozgás területén – ugrálás, labdadobálás, kötés, horgolás, furulyázás – továbbfejlesztik az elsõ osztályban felébredõ készségeket és képességeket. Az intellektust úgy próbáljuk a gyermekben felébreszteni, hogy az átélés és a cselekvés erõit hívjuk segítségül.
Fõ témaköröket ebben az életszakaszban szentek életérõl szóló legendák ( pl. Szt. Ferenc, Sz. Erzsébet, Szt. Márton legendája) valamint végletes emberi viselkedési formákat és jellemvonásokat ábrázoló fabulák. (La Fontaine, Ezópusz fabulái)


Fõtantárgyak az idõszakos, "epochális" oktatásban

Írás és olvasás
Tovább folytatódik a mondókák, körjátékok, nyelvtörõk gyakorlása, amelybe bekapcsolódik a helyes kiejtés tanítása is, fõként a magánhangzókra koncentrálva. Hangsúlyos helyet kapnak a memoriterek és a dramatikus játékok, melyek több irányból is ápolják és fejlesztik a gyermekek nyelvi készségeit.
A nagy nyomtatott betûk után megismerkednek a nyomtatott kisbetûkkel. Megtanulják olvasni a nyomtatott kis- és nagybetûkkel írt rövidebb szövegeket. Elõször az általuk már ismert és leírt verseket, mondókákat olvassák, majd ezután következik a nyomtatott szöveg olvasása.
Sok nyelvi játékkal tesszük színesebbé ezt az idõszakot: rímjátékok, szólánc, betûkeresõ. Megtanuljuk a betûk abc-sorrendjét is.

Számolás

Ebben az évben már a 100-as számkörben végezzük a négy alapmûveletet. Fejszámolási gyakorlatokat végzünk, s a szorzótáblát sajátítjuk el emlékezetbõl 1-12-ig. Tájékozódunk a számegyenesen, megismerkedünk a több mûveletet tartalmazó feladatokkal. Megállapítjuk a számok tulajdonságait (páros-páratlan, számszomszédok, egyjegyû-kétjegyû), egyszerû szöveges feladatokat oldunk meg.
Formarajz
A formarajznak az a célja, hogy oly módon ösztönözze a belsõ észlelést, hogy általa a gondolkodás az intellektuális formákba való visszalépés nélkül fejlõdhessen. Szimmetrikus formákat rajzolunk, függõleges és vízszintes tengely mentén. Egyenes és görbe vonalak tükröztetése, átlós tengelyek körüli gyakorlatok a jellemzõek, valamint megjelennek a ritmusosan ismétlõdõ formák is.
Szaktantárgyak

Mozgás és testnevelés
Az elsõ és második osztályos testnevelés fontos eleme, hogy lehetõséget nyújtsunk a gyerekeknek a csoport biztonságának fokozatos elhagyására. Például, kergetõzés közben el tudja választani magát a többiektõl, stb. Elõtérben van itt is a ritmus, a szökdeléses játékok, a kötél használata, a taps-játékok, a babzsák használata.

Festés
A már megismert vizes technikával gyakorolhatják a gyerekek a szimmetria és a dualitás megteremtését. Megtapasztalják a következõ színharmóniákat: karakteres, komplementer és karakter nélküli.
Kézimunka
Miután az elsõ osztályban mindkét kéz begyakorolta a sima szemek kötésének technikáját, ebben az évben elsajátítják a fordított kötés technikáját. A sima és ráhajtott szemek váltakozása kiegyensúlyozó hatással lehet a gyermek temperamentumára. Megjelenik a horgolás, melynek segítségével a domináns oldalon dolgozunk. A horgolás, mint technika a motorikus idegrendszer fejlesztését célozza meg.

Zene
A 2. osztályban teljesedik ki az egyszólamúság. Több figyelmet fordítunk a ritmikus munkára, de a ritmus még mindig nem kapcsolódik a mérõhöz.
Továbbra is a kvinthangulatban maradunk, a hangok élménye térélménnyé alakul (magas-mély), sokat játszunk szabadon a hangszerekkel (líra, furulya és ritmushangszerek), az utánzáson keresztül a ritmus és a dallam fokozatosan tudatosabbá válik.

Euritmia
A feladatok kapcsolódnak a fõoktatás anyagához. A szentek történetein és rövid állatmeséken keresztül gyakorolhatók a lépésformák, a különbözõ karakterek. Még mindig utánzáson alapulnak a mozdulatok, de már kisebb egyéni feladatok is megjelennek.

Idegen nyelv
Ezt az évet az 'igen/nem' és az 'én/te' világa hatja át. Ebben az életkorban egyre erõsebb a gyermekekben a kommunikációra való igény, így nagyon jók a 2. osztályban a tapsoló, kötélmondókák (egy nagy kötelet pörgetünk, mely alatt-felett a gyerekek áthaladva mennek, ugrálnak, s közben mondják a verset). A témák a fõoktatás témáihoz kapcsolódnak, pl. állatok, növények, fabulák. Folytatódnak az elsõ osztályban megkezdett tevékenységek, az órák továbbra is a szóbeli munkára épülnek.

Eseménynaptár