Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

3. osztály


Életkori sajátosságok

9-10. életévükben a gyermekek fontos fizikai és pszichológiai változáson esnek át. Az iskolaérettség (7 évesen) gondolati átalakulást, míg a 9 évesek úgynevezett Rubicon-ja lelki változást hoz. A világ kettõsségét, Én és a világ különbözõségét tapasztalja meg ebben az életkorban. Ez rendkívül fontos az öntudatra találás szempontjából. S bár ez az életszakasz megviseli a gyermeket, világhoz való viszonyuk megváltozik, kritikusan kezdik el nézni a felnõttek világát. Kérdések és kételyek fogalmazódnak meg bennük, az egyedüllét és a bizonytalanság érzése hatja át õket.
Az év fõ témája a Teremtéstörténet és az Ószövetség történetei, melyek segítik õket új helyük keresésében, s amelyek erõs biztonságérzetet, törvényei pedig megfelelõ keretet adnak ebben az életkorban.

 

Fõtantárgyak az epochális oktatásban

Matematika
Harmadik osztályban a gyerekek immár az 1000-es számkörben számolnak az alapmûveletekkel. Megkezdõdik a négy alapmûvelet írásbeli bevezetése. Egyszerû szöveges feladatokat oldanak meg.
A harmadik osztályban az új szemlélet szellemében elkezdjük mérni a körülöttünk lévõ világot. A dolgok súlyát, hosszát, idejét, elsõként a testméretekbõl kiindulva, (arasz, tenyér, könyök) majd késõbb a megegyezés szerinti mértékegységekkel mérve.
Mindez betetõzõdik egy "ház" építésében, amely mindazt a tudást, szellemi és fizikai alkalmasságot megköveteli, amire az ilyen korú gyermek képes.
                  

       
Írás és olvasás
Fõ téma az Ótestamentum történetei, illetve magyar írók versei (pl. Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Pilinszky János). Minderre az év végi dráma teszi fel a koronát, melynek témáját általában az Ótestamentumi történetekbõl választja ki a tanító.
Az év második felétõl egy kiválasztott olvasmányt is feldolgoznak a tanár vezetésével (pl. Móra Ferenc: Kincskeresõ kisködmön). Ennek az évnek a feladatai közé tartozik az olvasási készség és képesség fejlesztése, törekvés a kifejezõ olvasásra. Megteszik az elsõ lépéseket az írásbeli fogalmazás felé.
Meseszerûen szövõdik bele az oktatásba a nyelvtan. Megismerkednek a mondatfajtákkal a tartalmuk és hangsúlyuk szerint. A szófajok közül az igével, Isten szavaival kezdõdik a nyelvtan tanítása, ezt követik a fõnevek, Ádám szavai, végül a melléknevekkel, Éva szavaival zárul a sor. A rendszerbe foglalás helyett az a cél a 3. osztályban, hogy az eltérõ minõségeken keresztül ismerjék meg a gyerekek a különbözõ mondatfajtákat és szófajokat.
                
Mesterségek
A mesterségek epochában az õsi mesterségek alapvetõ fogásait és technikáit próbálják ki régi mesterek és mûhelyek (kovács, pék, suszter, szûcs stb.) látogatása során. Ezzel a tapasztalással gazdagodva új módon kötõdhetnek a világhoz.
A házépítés epocha segítségükre lehet abban, hogy új kapcsolatot tudjanak kialakítani környezetükkel. Az év végén zajló epocha során a gyerekek felépítik a maguk kis építményét: Itt egy olyan léptékû építményt kell elképzelni, mint pl. egy kisebb harangláb, kemence, játszóház, kútház, stb. (Az eddig elkészült alkotások a Szombathelyi Waldorf Óvoda és Iskola udvarát gazdagítják, melyet a következõ nemzedékek élvezettel használnak)
              


 

Szaktantárgyak

Kézmûves órák
Harmadik osztályban, az elõzõ évek munkáinak köszönhetõen a gyerekek meglehetõsen gyakorlottak, hogy kötésben, horgolásban továbblépjenek, sapkát köthessenek, tornazsákot horgolhassanak, és bonyolultabb mintákat készítsenek, hímzéssel, varrással.
        Zene

Zenei életükben megjelenik a kánonéneklés. Bevezetjük az egyszerûbb kottaírást és olvasást. Kitárul körülöttük a zene hangzásvilága, képessé válnak a többszólamúság átélésére. Egyéni hangszertanulásba kezdenek.
Mozgás és testnevelés
A harmadik osztályban a mozgás tanítása kötöttebb formát kap, egyre inkább elválik a beszédtõl, az énekléstõl. Arra ösztönözzük õket, hogy a mozgásra koncentráljanak. Cél, hogy a gyerekek megtanuljanak a térben is egységes csoportban dolgozni. A játékokban gyakorolják az elválást a csoporttól, majd az újbóli találkozást. Sokféle közösségi és morális képességet hívnak életre, pl. õszinteséget, elkötelezettséget, együttmûködést, tapintatot stb. A hangsúly a "mi" megtapasztalásán van: érezzenek rá a gyerekek, hogy egységes csoportként lépnek az a világba, és így feleljenek meg a kihívásoknak.

Euritmia
A gyermekek lelki fejlõdésébõl kiindulva – a 9. évtõl jobban megéli a környezetétõl való elválást – alkotjuk meg az euritmia formáit és mozgásait. A gyermekeknek önállóban kell orientálódniuk a térben. A magánhangzókat felismerik és a mozgásukban önállóan használni tudják.
Ritmikus mozgásokon, verseken, térbeli formákon keresztül ismerkednek meg a különbözõ mesterségekkel.

Idegen nyelv

A harmadik osztályban szaktanár vezetésével a minket körülvevõ világból a mindennapi tevékenységünk mozzanatait beszéljük meg. Verselünk, énekelünk. Füzetmunka – a klasszikus értelemben – még nincs, hisz a fõszerep a szóbeliségé. Természetesen a tanult dalokat, mondókákat le lehet rajzolni.


       

Eseménynaptár