Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

4. osztályÉletkori sajátosságok

A 4. osztály az osztálytanítói korszak közepén helyezkedik el, a Waldorf – pedagógiában "a gyermekkor szívének" nevezik. A 10 – 11 évesek már túl vannak a kisgyermekkorból való átmeneten, de még a pubertás felé nem indultak el.
Kint vannak a Paradicsomból és rendkívüli erõvel lépnek az új világba. Rátalálnak egy új, érdekes és szép valóságra. Az erõ és a dinamika a testi fejlõdésben is megjelenik. A legfontosabb feladat a 4. osztályban, hogy a gyerekek hatalmas energiáit pozitív irányba tereljük. A gyermekeknek kihívásokra van szükségük, arra, hogy feladataik összes aspektusát feltárjuk, s ezáltal megmozgassuk õket. Óriási a tudásvágyuk, minél több konkrét ismeretet igényelnek, melyek sok önálló munkára teremtenek alkalmat. Szükségük van arra, hogy feladataikkal, társaikkal és tanáraikkal új kapcsolatot alakítsanak ki.

Az év fõ témakörei: A világ megváltozásának elfogadásában sokat segít a germán-kelta mitológia, valamint a magyar mondavilág a honfoglalásig. A megismert történetekben sokszínû személyiségekkel találkoznak, melynek eredményeképpen elindul egy folyamat, mely által képesek lesznek különbséget tenni a jó és a rossz között. Kezd kialakulni bennük annak a tudata, hogy hová tartoznak szûkebb és tágabb környezetükben.

Fõtantárgyak az epochális oktatásban

Írás és Olvasás, Nyelvtan
Megismerik a magyarság eredettörténeteit és szokásait, valamint megtanulnak nyilat készíteni és íjazni. Ebben az évfolyamban egyre jobban szétválik az írás és az olvasás képességének gyakorlása, kívánatos, hogy az év végére ezen képességeik készségszintre emelkedjenek. Nyelvtani ismereteik az igeidõk megismerésével és a fõnevek toldalékolhatóságaival bõvülnek. A hangos olvasással, beszédmûvelési gyakorlatokkal, a szóemlékezet fejlesztésével a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy igényes, pontos munkára törekedjenek, mely igény az írásbeliség, helyesírás területén is megmutatkozik. Az év folyamán több könyvet olvasnak és dolgoznak fel az osztállyal közösen illetve önállóan.

Számtan
Érettségük és magabiztosságuk lehetõvé teszi, hogy a számolásban eddig megszokott és gyakorolt egység darabjaira hulljon szét, s feltáruljon a gyermekek számára a törtszámok csodálatos világa, melyek mélyreható megismerésére, nem pedig a törtszámokkal való számolás gyors megtanulására törekszünk. Kifejlesztjük a gyermekekben azt a képességet, hogy az egész és törtszámokkal biztosan számoljanak. Továbbra is fontos szerepe van az órai munkában a fejszámolásnak.
Állattan
A világgal való ismerkedést a természettudományok kivételes módon táplálják. Az állattan epohában az állatvilágban tapasztaltakat az emberrel való alaktani hasonlóságokként és különbözõségekként vetjük össze.Honismeret
A honismeret epocha a gyerekek figyelmét a térre és idõre irányítja: az iskola, a környék, a város közvetlen környezetét mutatjuk meg a gyerekeknek, földrajzi (térbeli) és történelmi (idõbeli) fejlõdésében. A Nap, Hold mozgásának, égtájak, ismertebb csillagképek megismerése pedig már kicsit kilépnek e szûkebb környezetükbõl. Az epocha az önálló térképkészítésben éri el csúcspontját.
Formarajz
A formarajzban az eddigi ismereteiket egy sokkal nehezebb és magasabb szinten fogalmazzák újra bonyolult kelta minták és fonatok rajzolásával. Összpontosítási képességüket fejlesztik az egymást különbözõ szögben metszõ vonalak, melyeket hol bújtatnak, hol felülvezetnek.
                                   
Szakórák

Idegen nyelv
Ebben az életkorban a gyerekek nyelvtanulásában is egyre inkább megjelenik a tudatosság. Az írásbeliség bevezetésével az eddig tanult versek, mondókák, dalok kerülnek leírásra, melyeket olvasni is elkezdenek. Szókincslistákat állítanak össze (testrészek, évszakok, család stb.), s megkezdõdik a nyelvtan bevezetése is. Szituációs játékok, saját magukról való beszélgetések, egyszerûbb történetek, szövegek elmondása, mesélése, leírása már szintén része a nyelvtanításnak.

Torna
A tornaórákon különbözõ polaritásokkal ismerkednek meg (nyerés-vesztés), mely a szabályok tiszteletben tartását erõsíti. A játékokban sok feszültség és izgalom jelenik meg. A környezetük megismeréséhez kapcsolódóan megismerkednek a tájékozódó futás alapelemeivel, valamint az egyszerûbb gimnasztikai elemekkel.

Zene
Ebben az életkorban a zenei tevékenységek között hangsúlyosabb lesz a ritmikus munka, mint eddig, mely egyre inkább olyan nehezedõ, összetett feladatokban jelenik meg, mint pl. különbözõ ritmusok körbeadása, lábbal, tapssal; ritmuskánonok éneklése, két különbözõ ritmus végzése egyszerre.
Éneklésük erõt és magabiztosságot sugárzó.

Festés
A festés órákon még mindig vízfestékkel festenek és szabadon alkotnak különbözõ színharmóniákat. A fõtanítás témáihoz (álattan, mitológia stb.) kapcsolódóan a színeket és a témákat már figurális módon is kifejezhetik.

Kézimunka
Az évek során szerzett tapasztalataik lehetõvé teszik, hogy újabb technikákat is elsajátítsanak. Így a kézimunka keretein belül megjelenik a keresztszemes hímzés a szövés, melynek során saját tervezésû táskákat, párnákat készítenek. A keresztszemes hímzésfajtának és technikának a szimmetriája, mely a színekben és a formában is megjelenik, segíti a gyermekeket abban, hogy magabiztosabbá váljanak.
Ebben a korban fedezik fel, hogy a minta és a funkció hogyan kerülhet harmóniába egymással az elkészítendõ használati tárgyon.
Új tevékenységként ebben az életkorban a gyermekek megismerkednek az agyagozással, mely során egyszerûbb tömör elemeket, mint pl. gömb, piramis, majd állat-formákat készítenek.

Euritmia
Az euritmiában térbeli formák gyakorlásával, ügyességi feladatokkal és a zenei euritmiával szolgálják az önállóságot.
Egy 4. osztályos gyermek a világ megváltozását éli meg. Többször és különféle módon kell, hogy gyermeki lelkük ezt az érzést átélje és általa megerõsödjön. Vannak dolgok, amiknek vége van, de menni kell tovább és új módon kell az élethez állni.


Eseménynaptár