Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Az óvoda célkitûzése

A Szombathelyi Waldorf Óvoda célja:

· az óvodáskorú gyermek sajátos igényeinek és szükségleteinek mind pontosabb felismerése;
· ezekhez igazodva a megfelelõ környezet biztosítása;
· a gyermek lényének (egyéniségének) kibontakozásához és fejlõdéséhez  szükséges optimális fizikai, lelki és szellemi feltételek  megteremtése;
· a családokkal közös felelõsség vállalással a kisgyermekkor védelme.

     Mindezekben legfõbb eszközünk a Rudolf Steiner által kidolgozott Antropozófia; ennek embertanán és világszemléletén alapuló Waldorf Pedagógia. Helyi programunkat az OKI által minõsített  Waldorf Óvodai Program (1999.) alapján, a helyi igényeket és lehetõségeket figyelembe véve dolgoztuk ki. Célunk a WOP által megfogalmazott alapelvek megvalósítása, az óvodai élet, a pedagógiai munka eszmei áthatottsága.
     Mindezek megvalósításához a szükséges szellemi és szakmai vezetést az óvónõk közössége, az Óvónõi Kollégium (OK) adja. Felel a kellõ ismeretek, mint a szakszerû bánásmód alapjainak meglétért, melyet az itt dolgozók szakirányú képzettsége (úgymint Állami és Waldorf  Óvodapedagógusi diploma), a folyamatos önképzés és a közös konferencia munka biztosítanak.
   Nevelõi tevékenységünkben hangsúlyosan és tudatosan élni kívánunk az antropozófia által elénk tárt kisgyermekkori sajátosságok ismeretébõl fakadó nevelõi magatartás, nevelési helyzetek, eszközök alkalmazásával. Így a kisgyermek sajátos érzékelése által adott lehetõségek és felelõsség okán minden, a gyermekeket környezetükben érõ inger körültekintõ és tudatos megválasztásával.  

Így:

· a fizikai környezet; úgymint épület, udvar, anyagok, eszközök, játékszerek gondos megválogatásával;
· a ritmus alapvetõ biztonságot adó és én-erõsítõ szerepével;
· a szabad-játék idõ hangulati és eszközbeli biztosítottságával;
· a Másik Ember – gyermek, felnõtt, munkatárs, szülõ – iránt érzett tisztelet és figyelem kifejezésével;
· az utánzásra méltó példa adásával – csoportszobán belül és kívül.

   A megvalósítás és fenntartás alapja az óvoda közösségéhez tartozó munkatársakkal és szülõkkel való együttmûködés, a sokrétû és folyamatos közös munka.
   Mindezek rendjérõl az Óvodai SZMSZ tájékoztat.

A fentiek tükrében  az óvoda fogadja mindazokat a családokat:

· akik gyermeküknek eme alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott és örömteli gyermekkort kívánnak nyújtani;
· ennek érdekében az óvónõkkel, szülõtársakkal legjobb akaratuk szerint együtt kívánnak tevékenykedni;
· s az óvoda alapelveivel, mûködésével egyet tudnak érteni.

Eseménynaptár